Mei 2015

Deze week hebben we weer een Bestuursvergadering achter de rug, ditmaal bij gastheer Joost (met een prima appeltaart er bij!).


We hadden twee gasten in onze vergadering, namelijk Niels en Dirk, beiden een erkend steunpilaar van onze club. Met Dirk hebben we vooral gesproken over de trainingen. We zijn erg blij dat Dirk enthousiast is en blijft en graag door wil gaan met het verzorgen van trainingen. Het is echt heel fijn dat we zo’n betrokken clublid in ons midden hebben die ook nog eens er voor zorgt dat de leden op een hele plezierige manier stap voor stap beter worden.

We hebben lang gesproken over het tijdstip van de training. Van diverse kanten horen we dat half acht te vroeg is. We hebben daarom besloten de training te verplaatsen naar 8 tot 9 uur. Het gevolg is wel dat op sommige avonden de training wat eerder stopt als Dirk zelf competitie moet spelen. Ook zal het voorkomen dat spelers de training eerder moeten verlaten, juist vanwege de competitie. Dat is niet helemaal ideaal, maar in overleg met Dirk lijkt ons dit toch het beste. We rekenen er op dat het enthousiasme om te trainen groter wordt. Het is echt de moeite waard!

Dirk ging zelf nog een stapje verder. Hij is bereid om samen met Chris de jeugd te trainen tussen 7 en 8. De jeugd zit in de lift en de mannen hebben de koppen bij elkaar gestoken. Het is belangrijk om iedere leeftijd op het goede niveau te kunnen trainen, vandaar. Hier worden we blij van.


Met Niels hebben we gesproken over de toernooien. Samen met Marcel, Mark en deels Dirk organiseren ze jaarlijks enkele “klassiekers” zoals het Hoppenbrouwerstoernooi, de clubkampioenschappen en inmiddels ook een Nachttoernooi. Vanuit het Bestuur hebben we gevraagd of zij in de kalender extra ook enkele interne toernooien op de dinsdagavond willen opnemen. Te beginnen met een oud-leden toernooi op dinsdag 16 juni. (Oud-leden en huidige leden zijn zeer welkom!). Niels was spontaan niet te stoppen en kwam met nog meer ideeën. Kortom, ook hier meer dan voldoende enthousiasme.


Verder hebben we teruggeblikt op de ledenvergadering van de BBF, waarin we een voorstel hebben ingediend voor versoepeling van de invalregels. Dat is ten dele gelukt. Binnenkort komt er vanuit Ien informatie hierover.

Tot zover de hoofdpunten van het nieuws vanuit de Bestuurskamer.


Leo Harpe

Voorzitter BC Hilvarenbeek


December 2014

De bestuursvergadering op 19 november stond voor een groot deel al in het teken van de Algemene Ledenvergadering die op 13 januari plaatsvindt. Onze penningmeester Monique heeft ons bijgepraat over de stand van zaken financieel. Voor 2014 ziet dat er gezond uit, inkomsten en uitgaven zijn in grote lijnen in balans en er zijn geen grote afwijkingen t.o.v. De begroting.


Voor 2015 wordt het een ander verhaal. De terugloop van leden hakt er flink in, terwijl de uitgaven (vooral huur Hispohal) grotendeels gelijk blijven. Ook weten we inmiddels dat de subsidie vanuit de gemeente Hilvarenbeek voor de jeugd gaat wegvallen. Binnen het Bestuur hebben we gekeken naar de diverse scenario's en hebben we de verschillende alternatieven overwogen. Gelukkig hebben we een soort “reserve” van ruim € 5.000,- achter de hand, maar we ontkomen er ook niet aan om naar de toekomst te kijken. Op dit moment bekijken we de verschillen mogelijkheden.


Een ander belangrijk onderwerp is “nieuwe leden”. We zijn gestart met een campagne waarbij ieder lid een introducé mee mag nemen. Tot eind januari is dat gratis. We zien nu dat dit bij de jeugd leidt tot aanwas, helaas zien we nog weinig resultaat bij de senioren. Ook bij de G-spelers is er behoefte aan nieuwe leden.

Bij de jeugd liggen er absoluut mogelijkheden om te groeien in ledenaantal. We hebben vanuit het Bestuur initiatieven ontplooid in de richting de basisscholen en de combinatiefunctionaris voor Buitenschoolse Opvang. Via de gymlessen en via clinics lukt het zeker om kinderen te enthousiasmeren. Op dit moment moeten we echter even pas op de plaats maken, omdat we eerst zekerheid willen over de trainersmogelijkheden. Chris doet dat nu met heel veel enthousiasme, maar is binnenkort enkele maanden nauwelijks beschikbaar vanwege zijn opleiding.


Gelukkig zijn er ook veel zaken die goed lopen of prima geregeld zijn. De competitie loopt op rolletjes, het nachttoernooi was een doorslaand succes, de website is echt een voorbeeld geworden voor veel andere verenigingen, de trainingen vanuit Dirk lopen gesmeerd, we stellen vast dat veel leden op de één of andere manier de club een warm hart toedragen. Kortom, er is veel positief nieuws te vermelden.


Nogmaals, kom op 13 januari om 19.45 uur naar de ALV. In ruim een uur passeert alles de revue.


Leo Harpe

Voorzitter BC Hilvarenbeek

 

Oktober 2014

In een bestuursvergadering zijn er altijd vaste agendapunten zoals: Jeugd, Competitie, Ledenlijstetc. Daar wilde ik het niet over hebben. In de eerste plaats lijkt het me goed nog eens aan te geven wie in het bestuur zit en met welke portefeuille; dat zijn:

 

- Monique Koenderink (penningmeester en ledenlijst)

- Katja Thysssen (secretariaat)

- Ien Hamers (competitie)

- Joost Lamers (Jeugd, publiciteit en website, G-badminton)

- Leo Harpe (interim-voorzitter)


Voor mij was het de eerste vergadering als voorzitter. Wat ik heel plezierig vind is het enthousiasme van het team. Iedereen heeft een warm hart voor de club. In de vergadering hebben we ook stil gestaan bij de nieuwe website. Daar is een mooi kunststukje geleverd. Dankzij het enthousiasme van de vader van Monique is er in een maand of twee een compleet nieuwe website opgetuigd. Ik ken organisaties die hier jaren overdoen. Bovendien geeft het veel praktische informatie over de club, trainingen, competitie etc.

 

Een ander hoofdpunt was (en is) de toekomst van de club. De realiteit is dat het aantal leden verder terugloopt. Dat heeft gevolgen, zowel op sportief, bestuurlijk als op financieel gebied. Als je kijkt naar naar het sportieve deel, er is een groep die actief competitie speelt of meedoet aan de trainingen. Maar er  is ook een groep die alleen vrij wil spelen. Juist voor deze categorie wordt de spoeling steeds dunner. We weten dat enkele spelers zich recent hebben afgemeld omdat ze het niveau te laag vinden. Wat kunnen we hieraan doen ?

 

Maar een krimpende club heeft ook financiële gevolgen. Ook daar moeten we samen keuzes maken. Moeten we de contributie aanpassen? Of de zaaltijden verkleinen? Zijn er sponsors te vinden?

 

Het aantal activiteiten en taken rondom het badminton willen we ook tegen het licht houden. Het bestuur is betrokken en gelukkig zijn er meer vrijwilligers, maar voorlopig is niemand bereid gevonden om de voorzitterskar te trekken. Moeten we alle activiteiten blijven doen of misschien keuzes maken, ook hierin. Of kunnen we toch proberen te groeien? De laatste jaren is er de nodige energie gestoken in ledenwerving en jeugd. Moeten we dat opnieuw proberen?


De komende maanden gaan we aan de slag met al deze en meerdere vragen. De bedoeling is dat we gaan toewerken naar de ledenvergadering in januari. Dan willen we met jullie delen waar we staan en met voorstellen komen


Leo Harpe


Mei 2014

Zoals aangegeven bij de afgelopen Algemene Ledenvergadering staan er een aantal vacatures open binnen het bestuur en aanverwante functies. Aangezien er tot op heden nog geen opvolging voor deze openstaande vacatures is gevonden wil ik jullie aandacht hiervoor vragen. Een enkele functie, waaronder de coördinator voor de jeugd, staat al langere tijd vacant en zorgt ervoor dat de voortzetting van de jeugdafdeling in gevaar komt. Zoals ook aangegeven tijdens de Algemene Ledenvergadering. Helaas is het niet alleen de jeugdafdeling die in de problemen gaat komen als er geen opvolging wordt gevonden. Ook de functie van voorzitter en secretaris zijn vacant en zorgen voor een gevaar van het  voortbestaan van onze vereniging.


Binnen het bestuur hebben we nagedacht over mogelijke kandidaten voor de opvolging van deze vacatures. Deze zijn reeds benaderd, echter zonder resultaat. Daarom wil ik aan ieder lid van de vereniging vragen na te denken over de openstaande vacatures. Samen zijn we de vereniging en samen zullen we moeten zorgen dat de vereniging blijft voortbestaan en dat we kunnen genieten van de activiteiten die georganiseerd worden. Daarom de aandacht voor de volgende openstaande functies:


- voorzitter

- secretaris

- coördinator jeugd

- coördinator G-team

- ondersteuning bij training G-team

- competitieleidster


Ik heb met veel plezier enkele functies binnen de vereniging uitgevoerd, waarmee ik aan wil geven dat het vrijwilligerswerk ook vele positieve kanten kent. Eerst ben ik actief geweest in de jeugdcommissie, waar ik met een enthousiaste groep mensen verschillende leuke activiteiten voor de jeugd heb georganiseerd. Het is erg leuk om de waardering van de kinderen en de andere leden hiervoor terug te krijgen. Daarnaast heb ik veel geleerd als voorzitter bij de vereniging en vind ik het erg prettig om te merken dat mijn acties als voorzitter gewaardeerd worden. Vanaf

18-2-2014 ben ik aangesteld als secretaris en vice voorzitter bij de BBF en hoop hier ook weer mijn steentje bij te kunnen dragen.


De afgelopen weken zijn we reeds begonnen om alle leden telefonisch te benaderen. Met name de functie van voorzitter en secretaris blijven tot op heden een groot probleem. Mocht iemand vragen hebben dan hoor ik dat graag.


Sanne Schepens


Maart 2014

Op dinsdag 14 januari heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats gevonden. Vanuit het bestuur gezien een vergadering anders als andere jaren. Over verschillende punten wilden we de mening van de leden weten om op korte termijn een lange termijnkoers te kunnen uitzetten, waar de leden achter kunnen staan. Ook een belangrijk punt tijdens de ALV waren de openstaande vacatures. Helaas is het heel lastig om vrijwilligers te blijven vinden die de taken binnen de vereniging oppakken. Dit heeft tot gevolg dat sommige taken niet meer opgepakt worden en dat we dus bijvoorbeeld moeten overwegen om met de jeugdafdeling te stoppen. Tijdens de ALV is tijdens de stemming besloten dat de meerderheid van de leden (nog) niet met de jeugdafdeling wil stoppen.

Bij de afgelopen bestuursvergadering op 3 februari was de evaluatievan de ALV en de openstaande vacatures een belangrijk punt.

Graag wil ik jullie nogmaals informeren over de vacatures die open staan en aangeven dat het heel belangrijk is dat deze functies worden ingevuld voor het voortbestaan van (onderdelen) van de vereniging.


- voorzitter

- secretaris

- voorzitter jeugdcommissie/coördinator jeugdafdeling

- coördinator G-team

- lid toernooicommissie


Bij de volgende bestuursvergadering (midden maart) zal iemand aansluiten om te bekijken of zij mogelijk één van deze functies gaat oppakken. Daarna kunnen alle leden een gesprek van één van de bestuursleden verwachten om te bekijken of je één van deze functies op je wilt nemen.


Groeten,

Sanne Schepens

Voorzitter


Januari 2014

De laatste vergadering van het bestuur was op 16 december 2013 bij Marcel. Een heel andere woonkamer dan vorig jaar. Hij had de woonkamer namelijk helemaal opgeruimd en gepimpt.


Naast de onderwerpen die iedere bestuursvergadering naar voren komen, is met name d ALV besproken. Er zijn dit jaar een aantal punten waar we vanuit de leden jullie mening over willen weten. Dus is het belangrijk dat je aansluit. Over enkele punten moet ook gestemd worden, dus is het belangrijk dat er voldoende leden komen op de ALV. Dus hopen we je op 14 januari om 20.00 uur in de Hispohal te verwelkomen. Vorig jaar hebben we voor het eerst de ALV tijdens de speelavond georganiseerd. Omdat dit zo goed beviel, doen we het dit jaar weer.


Groeten,

Sanne Schepens

Voorzitter

Uit de bestuurskamer