VAN DE LEDEN

Artikel 1

1. De contributie dient voldaan te worden in maximaal drie termijnen, door het verstrekken van een machtiging voor automatische incasso. De eerste termijn wordt afgeschreven in januari, de tweede in juni en de derde in september. Vanaf 18 jarige leeftijd wordt het contributiebedrag van de senioren gerekend. Bij contante betaling wordt het gehele jaarbedrag in januari betaald; In dat geval vindt bij eventuele beëindiging van het lidmaatschap per 1 julirestitutie plaats voor de laatste 6 maanden.

2. De contributie verbonden aan het lidmaatschap van de B.B.F. (Bossche Badminton Federatie) is inbegrepen in de contributie.

3. Indien een lid op medisch advies gedurende 3 of meer maanden deze sport niet mag beoefenen, dan heeft hij/zij recht op restitutie van contributie. Het lid is wel verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan de secretaris.

4. Extra bijdragen voor deelname aan competitie, competitietraining of recreanten-training worden automatisch afgeschreven van de bij het bestuur bekende bank- en/of girorekeningnummer.

5. Inschrijfgelden voor competitie, competitietraining of recreanten-training worden niet gerestitueerd, tenzij een ander lid bereid is de volledige financiële verplichtingen over te nemen.

6. De leden zijn verplicht aan de secretaris om van een adreswijziging schriftelijk mededeling te doen.

7. Mededelingen en andere stukken toegezonden aan de van hen bij de secretaris bekende adressen zijn voor de leden bindend. Evenals mededelingen gedaan in het clubblad van de vereniging en/of op het publicatiebord van de vereniging.

8. Leden nemen op eigen risico deel aan activiteiten van de vereniging.


VAN HET BESTUUR

Artikel 2

Bestuursverkiezing.

1. Voor vacatures in het bestuur worden door het bestuur kandidaten gesteld. De leden hebben het recht tegenkandidaten te stellen, doch dienen deze uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de ledenvergadering waarop de verkiezing zal plaatsvinden schriftelijk aan de secretaris mede te delen.

Rooster van aftreden

2. Het bestuur stelt onderling een rooster van aftreding op. Hierin dient geregeld te worden dat niet gelijktijdig aftreden: de voorzitter, de secretaris en de penningmeester enerzijds, en recreatieleider, de competitieleider en de jeugdleider anderzijds. Aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Tussentijdse aftreding dient tenminste 4 weken van tevoren aan het bestuur kenbaar gemaakt te worden. Tot de eerstvolgende algemene ledenvergadering voorziet het bestuur in vacature.

Taak.

3. Het bestuur heeft de algemene leiding en verricht alle werkzaamheden die daaruit voortvloeien, en is daarvoor verantwoording schuldig aan de algemene ledenvergadering. Een van de bestuursleden houdt het ledenregister bij. Het bestuur is bevoegd een deel van zijn taak te delegeren aan uit werkende leden samen te stellen commissies. Bij elke eerste bestuursvergadering na de algemene ledenvergadering, worden de nevenfuncties door het bestuur verdeeld. De besluiten worden in het eerstvolgende clubblad van de vereniging kenbaar  gemaakt.

Bestuursvergaderingen.

4. Het bestuur vergadert tenminste 5 maal per jaar, en verder zo vaak de voorzitter of 2 bestuursleden dit wenselijk achten. Belangrijke besluiten van deze vergaderingen zullen in het eerstvolgende clubblad kenbaar worden gemaakt.


VAN DE VOORZITTER

Artikel 3

De voorzitter leidt de vergadering en verleent het woord in de volgorde, waarin het gevraagd wordt. Hij is niet verplicht meer dan driemaal aan hetzelfde lid over hetzelfde onderwerp het woord te verlenen. Bij ontsteltenis of verhindering wordt de voorzitter vervangen door de vice-voorzitter, de secretaris of de penningmeester.


VAN DE SECRETARIS

Artikel 4

De secretaris houdt de notulen van de bestuurs- en ledenvergadering bij, zorgt dat de bestuurs- en gewone leden tijdig ter vergadering worden opgeroepen en voert alle correspondentie van de vereniging. Hij is verplicht kopie te houden van: ledenlijst, clubblad, besluitenlijst en die inkomende stukken die naar oordeel van de bestuursvergadering gearchiveerd dienen te worden.


VAN DE PENNINGMEESTER

Artikel 5

De penningmeester beheert de gelden van de vereniging. Hij zorgt voor het innen der contributie, donaties en andere vorderingen. Verricht de betalingen conform de door de algemene vergadering vastgestelde begroting. Elk kwartaal geeft hij het bestuur een financieel overzicht. Hij is verplicht zijn boeken en bescheiden aan een door de ledenvergadering benoemde kascommissie binnen een week, indien deze dit verzoekt te overleggen, en haar alle gevraagde inlichtingen te verstrekken. Betalingen boven de € 500,00 (behoudens vaste grotere bedragen zoals zaalhuur, shuttles en overboekingen naar andere

rekeningen van de vereniging) evenals kasopnames boven de € 500,00 dienen mede-ondertekend te worden door de voorzitter. De kontante kas mag niet meer inhouden dan € 250,00.


Artikel 6

De secretaris en de penningmeester zijn behoudens goedkeuring van de voorzitter bevoegd om onder hun eigen verantwoording gedeelten van hun taak over te dragen aan een tweede secretaris, resp. tweede penningmeester.


KASCOMMISSIE

Artikel 7

De ledenvergadering benoemt jaarlijks een kascommissie, bestaande uit minimaal twee leden die tot taak heeft minimaal eenmaal per jaar voor de algemene ledenvergadering de boeken en bescheiden van de penningmeester, de financiële jaarstukken van de vereniging te controleren. Het door de kascommissie schriftelijk op te stellen verslag over haar bevindingen met betrekking tot de door haar gevoerde controle wordt door een van de leden van de kascommissie op de ledenvergadering voorgelezen. De goedkeuring van het desbetreffende verslag door de ledenvergadering dechargeert de kascommissie van haar taak.


VAN DE LEDENVERGADERING

Artikel 8

De leden worden met inachtneming van een termijn van tenminste tien dagen tot het bijwonen van de vergadering opgeroepen. De oproep vermeldt de te behandelen punten. De oproeping geschiedt door oproeping in het laatste voor de algemene vergadering verschijnende clubblad of door publicatie in een plaatselijk veel gelezen dag en/of weekblad. De voorzitter is bevoegd uit de leden een stembureau te benoemen. Bij verschil van mening over de geldigheid van stembriefjes beslist de voorzitter van de vergadering of het stembureau indien dit aanwezig is. Stembriefjes waarop iets anders voorkomt dan de naam van een van de gestelde kandidaten zijn van geen waarde. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangd.


VAN DE COMMISSIES

Artikel 9

Het bestuur heeft de bevoegdheid om uit de leden commissies te benoemen met bepaalde, door het bestuur vast te stellen taken. De commissies staan onder leiding van en zijn verantwoording verschuldigd aan het bestuur.


VAN DE BESTUURSLEDEN

Artikel 10

Van de werkzaamheden van de bestuursleden zijn aparte taakomschrijvingen gemaakt. Hierin zijn tevens geregeld de bezoeken aan de vergaderingen van de BBF en de Sportraad.


BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR JUNIORLEDEN

Artikel 11

Een van de bestuursleden is belast met de behartiging van de jeugd. Dit bestuurslid zorgt dat er bij zijn afwezigheid op de speelavonden steeds een vervanger is.


SLOTBEPALING

Artikel 12

1. Een voorstel tot wijziging van dit reglement kan slechts door de ledenvergadering in behandeling worden genomen, indien dit is vermeld op de agenda als bedoeld in artikel 8 van dit reglement.

2. Een voorstel tot wijziging van dit reglement kan slechts worden aangenomen met een meerderheid van tenminste 2/3 van het totaal der uitgebrachte geldige stemmen, indien tenminste 1/3 gedeelte van het totaal aantal stemgerechtigde leden ter vergadering aanwezig is. Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, zal binnen 4 weken met inachtneming van een oproepingstermijn van zes dagen, een tweede ledenvergadering worden gehouden, welke ongeacht het aantal aanwezige stemmen kan beslissen.

3. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn te vinden op de website van onze club en liggen tevens ter inzage bij het bestuur.

4. Niemand kan zich beroepen op onbekendheid met het in dit reglement bepaalde.

5. Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op de dag van aanvaarding door de algemene ledenvergadering.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN BADMINTONCLUB HILVARENBEEK