Heden, eenentwintig september negentienhonderd vierentachtig, verschenen voor mij, Jan Leon, Nella Marie Cornelis Vergouwen, notaris ter standplaats de gemeente Hilvarenbeek:


1. Mevrouw Maria Henrica van Kasteren, zonder beroep, wonende te Hilvarenbeek, Gelderstraat 94, echtgenote van de Heer A.A.H.Vugts, en

2. de Heer Wilhelmus Johannes Wijnand Hoogheim, bankemployé, wonende te Hilvarenbeek, Schuttersweg 24, volgens hunne verklaring ten deze handelend in hun respectieve hoedanigheden  van voorzitter en penningmeester van het bestuur der te Hilvarenbeek gevestigde vereniging “Badmintonclub Hilvarenbeek” en als zodanig die vereniging ter uitvoering van na te melden besluit ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigend.


De comparanten verklaarden:

Op negenentwintig juni negentienhonderd tweeënzeventig werd blijkens akte op veertien december daaraanvolgend voor de toen ter standplaats  Hilvarenbeek gevestigde notaris H.N.G.Murray verleden opgericht de te Hilvarenbeek gevestigde vereniging Badmintonclub Hilvarenbeek.

In de op tien mei negentienhonderd vierentachtig gehouden algemene ledenvergadering van gemelde vereniging, welke vergadering is gehouden met inachtneming van het met betrekking tot het nemen van na te melden besluit in de statuten bepaalde, (termijn en wijze van oproeping, quorum) is besloten de statuten van gemelde vereniging opnieuw vast te stellen in verband met de invoering van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Van het verhandelde in gemelde vergadering zijn notulen gemaakt waarvan een uittreksel aan deze minute is gehecht.

Vervolgens verklaarden de comparanten de statuten van gemelde vereniging bij deze ter uitvoering van gemeld besluit geheel hernieuwd vast te stellen zodat deze met ingang van heden zullen luiden als volgt:


NAAM EN DUUR

Artikel 1

1. De vereniging draagt de naam “Badmintonclub Hilvarenbeek”. Zij is gevestigd te Hilvarenbeek

2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. Zij werd opgericht op negenentwintig juni negentienhonderd tweeënzeventig


DOEL

Artikel 2

1. De vereniging heeft ten doel het beoefenen en het bevorderen van de badmintonsport.

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. De mogelijkheid te bieden het badmintonspel te beoefenen;

b. Het organiseren van en deelnemen aan wedstrijden en toernooien al  dan niet in competitieverband;

c. Alle andere wettige middelen haar ten diensten staande


VERENIGINGSJAAR

Artikel 3

1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december

2. Het boekjaar is gelijk aan het verenigingsjaar


LEDEN

Artikel 4

1. De vereniging kent als leden in de zin der wet werkende leden, bijzondere leden en ereleden. Voorts kent de vereniging jeugdleden en begunstigers. Waar in deze statuten wordt gesproken van een lid of leden wordt/worden daarmee bedoeld zowel een lid als leden in de zin der wet als jeugdleden en begunstigers.

2. Werkende leden moeten op één september van het verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt. Werkende leden nemen deel aan de oefeningen en wedstrijden bedoeld in artikel 2. Het lidmaatschap van de vereniging houdt tevens het lidmaatschap van de N.B.B. in.

3. Jeugdleden zijn zij, die op één september van het verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt. Zij nemen evenals de werkende leden deel aan oefeningen en wedstrijden bedoeld in artikel 2, zo nodig onder door het bestuur vast te stellen  bijzondere voorwaarden.

4. Bijzondere leden zijn zij, die door omstandigheden, ter beoordeling van het bestuur, op andere dan op grond van hun leeftijd in het algemeen voor werkende en jeugdleden geldende voorwaarden, worden toegelaten. Zij hebben het recht aan de oefeningen en wedstrijden als bedoeld in artikel 2 deel te nemen, voor zover dit recht hun uitdrukkelijk door het bestuur is verleend.

5. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone aan de vereniging bewezen diensten, dan wel hun bijzondere bijdragen tot de bevordering van de badmintonsport in het algemeen, als zodanig zijn benoemd.

6. Begunstigers zijn zij, die wegens een gift ineens naar het oordeel van het bestuur daarvoor in aanmerking komen alsmede zij, die zich verplichten een jaarlijkse ondersteuningsbijdrage te betalen. Begunstigers nemen niet deel aan de oefeningen en wedstrijden bedoeld in artikel 2; zij hebben vrij toegang tot alle activiteiten van de vereniging.

7. Het bestuur heeft de bevoegdheid personen als gastspelers op zekere voorwaarden te doen deelnemen aan de oefeningen en wedstrijden bedoeld in artikel 2.

8. In bijzondere gevallen, ter beoordeling van het bestuur, kan van de in dit artikel genoemde leeftijdsgrenzen worden afgeweken,

9. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen


BEGIN VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 5

1. Als lid kan men worden toegelaten nadat men schriftelijk een verzoek dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

2. Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering benoemd.

3. Men wordt begunstiger na aanmelding bij en aanname door het bestuur

4. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.


SCHORSING

Artikel 6

Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste drie maanden, in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat het lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.


EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 7

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door overlijden van het lid

b. door opzegging van het lid

c. door opzegging namens de vereniging

d. door ontzetting


2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden met inachtneming van één maand voor het einde van het lopende verenigingsjaar. Zij geschiedt door een  schriftelijke kennisgeving, welke voor één december in het bezit van de secretaris moet zijn. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap  door tot het eind van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van een lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van elk verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand, wanneer het lid, daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn gemaand, om op de eerste van elk verenigingsjaar niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten, welke te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten worden. De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van reden(en).

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgaven van reden(en) in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep, is het lid geschorst.

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak eindigt, blijft desalniettemin de jaarbijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

6. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36, lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van de leden wordt verzwaard, behoudens het in lid 2 van dit artikel bepaalde.


GELDMIDDELEN

Artikel 8

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a. De contributie

b. Inschrijfgelden

c. Subsidies

d. Donaties

e. Schenkingen en andere toevallige baten


2. Ieder lid is verplicht tot het betalen van de contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

3. Begunstigers zijn natuurlijke en/of rechtspersonen, die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen, met een door de algemene vergadering vast te stellen minimumbijdrage en door het bestuur als zodanig aangenomen. Begunstigers hebben geen andere rechten of verplichtingen dan die, welk hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft


BESTUUR

Artikel 9

1. Het bestuur bestaan tenminste uit vijf personen en ten hoogste uit negen personen die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de  werkende leden.

2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als drie leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering mede gedeeld. Een voordracht door drie of meer leden moet uiterlijk achtenveertig uur voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste een derde van de leden vertegenwoordigd is.

4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid, de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.

5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten.


EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP – PERIODIEK AFTREDEN – SCHORSING

Artikel 10

1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van deze termijn.

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger is.

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

          a. Door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging

          b. Door het bedanken


BESTUURSFUNCTIES – BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR

Artikel 11

1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan  voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.

3. Bij het huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.


BESTUURSTAAK, VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuen is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Onder besturen wordt in ieder geval verstaan:

a. De verplichting tot het houden van zodanige aantekening van d vermogenstoestand van de vereniging, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

b. Het uitbrengen op een algemene vergadering, te houden binnen twee maanden na afloop van het verenigingsjaar behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, van een jaarverslag en het doen van rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur, onder overlegging van een verslag over het beheer der geldmiddelen, alsmede een begroting voor het lopend boekjaar. Na afloop van de bovengenoemde termijn, kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

c. Het bijhouden van de ledenadministratie en het opmaken van een ledenregister waarin alle leden van de vereniging met adressen zijn opgenomen.

d. Het beheren van het verenigingsarchief

e. Het uitvoeren van de besluiten van de algemene vergadering en van de in deze statuten genoemde commissies

f. De uitleg van de artikelen van de statuten, het huishoudelijk reglement, alsmede te beslissen in die gevallen, waarin de reglementen niet voorzien.

2. Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen ter voorziening in de vacature(s)

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd.

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van d algemene vergadering voor besluiten tot:

a. Het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen, voor zover hierdoor het bedrag van de voorafgaande geaccepteerde begroting met meer dan vijftien procent wordt overschreden.

b. Het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend.

c. Het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is  begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet.

d. Het aangaan van dadingen

e. Het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, echter met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die maatregelen, welke geen uitstel kunnen lijden.

f. Het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten

g. Het aangaan van rechtshandelingen en het doen van investeringen, een bedrag of waarde van vijfduizend gulden te boven gaand, voor zover het bedrag aan soortgelijke uitgaven op de geaccepteerde voorgaande hierdoor met meer dan vijftien procent wordt overschreden. Op het ontbreken van gemelde goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde, wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door:

a. Hetzij door de voorzitter tezamen met de secretaris

b. Hetzij door de voorzitter tezamen met de penningmeester

c. Hetzij door de secretaris tezamen met de penningmeester

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in lid 1a en 1b tenminste tien jaar lang te bewaren.


HET DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 13

Een dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en/of de penningmeester en zal voor zover er in deze statuten bepalingen op haar van toepassing zijn expliciet als zodanig worden aangeduid. Het dagelijks bestuur coördineert de werkzaamheden, behandelt de dagelijkse zaken en in spoedeisende gevallen algemene zaken die behoren tot de specifieke taak van een bestuurslid. Het dagelijks bestuur doet verslag van zijn verrichtingen in de eerstvolgende bestuursvergadering.


DE VERGADERINGEN VAN HET VERENIGINGSBESTUUR

Artikel 14

Het verenigingsbestuur en het dagelijks bestuur vergaderen zo dikwijls zij dit nodig achten. De voorzitter leidt de vergadering, die tenminste vijf dagen voor de datum van de vergadering door de secretaris wordt bijeengeroepen.


KASCOMMISSIE

Artikel 15

1. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

2. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

3. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen doch slechts door de benoeming van een andere commissie.


ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 16

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks, uiterlijk twee maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering (de jaarvergadering) gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

a. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording als bedoeld in artikel 12 met het verslag van de in artikel 15 bedoelde commissie, alsmede een begroting voor het lopend jaar.

b. De benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar.

c. Voorzieningen in eventuele vacatures

d. Voorstellen van het bestuur of van de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht.

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot een bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 20 of bij advertentie in tenminste één, ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veel gelezen dag- en/of weekblad.


TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 17

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle werkende leden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 genoemde personen beslist de algemene vergadering

3. Ieder werkend lid dat niet geschorst is heeft een stem.

4. Stemming bij volmacht is toegestaan, mits de secretaris voor de vergadering in gesloten couvert de stemvolmacht ontvangt. Ieder lid kan op de vergadering slechts voor één absent lid volmacht stemmen.


VOORZITTERSCHAP, NOTULEN

Artikel 18

1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de vergadering of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der anderen door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt. De inhoud van deze notulen wordt ter kennis van de leden gebracht.


BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen kunnen worden uitgebracht. In geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden wordt gekozen.

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezingen van personen, dan is het verworpen.

7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht, of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ondertekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een  besluit van de algemene vergadering.

9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding, ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.


BIJEENROEPEN SLGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 20

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt door publicatie op het publicatiebord van de vereniging op tenminste twee speelavonden voor de vergadering en door oproeping in het laatste voor de algemene vergadering verschijnend clubblad of door publicatie in een plaatselijk veel gelezen dag en/of weekblad.

2. Bij oproeping in het clubblad worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 21.


STATUTENWIJZIGING

Artikel 21

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld, tenzij gehandeld conform artikel 19 lid 9.

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na  afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien kan een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden worden toegezonden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin een derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet een derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd dan wordt binnen vierweken daarna een tweede vergadering gehouden, met een oproeptermijn van tenminste zes dagen, waarin over het voorstel zoals in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.


SPONSORING

Artikel 22

Indien het bestuur akkoord mocht gaan met een sponsor dienen alle leden in wedstrijden, waarin zij de badmintonclub Hilvarenbeek vertegenwoordigen, de door bestuur en sponsor overeengekomen kleding te dragen. Bij herhaalde overtreding dient gehandeld te worden conform het beschrevene in de artikelen 6 en 7.


ONTBINDING

Artikel 23

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1,2 en 3 van artikel 21 is van overeenkomstige toepassing.

2. Het batig saldo vervalt na vereffening aan een door de algemene vergadering, nader te bepalen doel, hetgeen zoveel mogelijk het oorspronkelijke doel het meest nabij komt.

3. Het bestuur is belast met de vereffening, tenzij de algemene vergadering één of meer andere vereffenaars aanwijst.


HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 24

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten


De comparanten zijn aan mij, notaris, bekend. Waarvan akte, in minuut verleden te Hilvarenbeek op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.


Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen, hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.


R.v.Kasteren

W.Hoogheim

Vergouwen

               Voor afschrift

OPRICHTINGSAKTE EN STATUTEN